• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Starpperiodu pārskati par 2017. gadu

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

 

STARPPERIODU BILANCE
uz 2017. gada 31. martu

 

Uzņēmuma (uzņēmējdarbības)nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106, fakss: 63825383
Pamatdarbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR

AKTĪVS   Pārskata perioda beigas Uz gada sākumu
1   2 3
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz.tiesības   107 295
Nemateriālie ieguldījumi kopā:   107 295
II. Pamatlīdzekļi      
1.Zemes gabali, ēkas un inženierbūves   8193302 7977410
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   197750 202825
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības ob.izmaksas   10756 295100
4.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   7387 7387
Pamatlīdzekļi kopā   8409195 8482722
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   8409302 8483017
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI      
I.Krājumi      
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli   89482 89993
2. Avansa maksājumi par krājumiemm      
Krājumi kopā   89482 89993
II. Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi   96753 109271
2. Radniecīgo sabiedrību parādi   21970 18119
3. Citi debitori   2985 97
7. Nākamo periodu izmaksas   288 1966
Debitori kopā   121996 129453
III. Nauda   215530 205460
Apgrozāmie līdzekļi kopā   427008 424906
AKTĪVU KOPSUMMA   8836310 8907923
       
PASĪVS   Pārskata perioda beigas Uz gada sākumu
1   2 3
1.PAŠU KAPITĀLS      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)   3469413 3469413
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves   179075 180718
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   -579759 -644145
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   11316 64386
Pašu kapitāls kopā   3080045 3070372
3.KREDITORI      
I. Ilgrermiņa parādi      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm   505184 505184
2. Nākamo periodu ieņēmumi   4819883 4819883
Ilgtermiņa parādi kopā   5325067 5325067
II. Īstermiņa parādi      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm   62283 83044
2. No pircējiem saņemtie avansi     21353
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   22201 11404
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām   50 57
5.Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas   28039 28415
6. Pārējie kreditori   194432 194938
7. Nākamo periodu ieņēmumi   113329 151197
8.Uzkrātās saistības   10864 22076
Īstermiņa parādi kopā   431198 512484
Kreditori kopā   5756265 5837551
PASĪVU KOPSUMMA   8836310 8907923
Valdes priekšsēdētājs: Armīns Miķelsons      

 

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2017. gada 31. martā

 

Uzņēmuma (uzņēmējdarbības)nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106
Darbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR

 

Nr. p.k. Rādītāja nosaukums Pārskata perioda beigas
1 Neto apgrozījums 226612
2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 242852
3 Bruto peļņa vai zaudējumi -16240
4 Pārdošanas izmaksas 2482
5 Administrācijas izmaksas 27859
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 61828
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 319
8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 3612
10 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 11316
11 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu  
12 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 11316
  Valdes priekšsēdētājs: Armīns Miķelsons  

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
Saldus
63807453, 27088306 , 20041110
Brocēni
63865758, 63865443

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2023 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper