• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Finanšu pārskati par 2016.gadu

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

 

B I L A N C E
uz 2016. gada 30. septembri

 

Uzņēmuma (uzņēmējdarbības)nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106, fakss: 63825383
Pārvaldes institūcija
Nodokļu inspekcija: KNMA Saldus nodaļa
Pamatdarbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR

AKTĪVS Piezīmes
numurs
Rindas
kods
Pārskata
perioda beigas
Uz gada
sākumu
PASĪVS Piezīmes
numurs
Rindas
kods
Pārskata
perioda beigas
Uz gada
sākumu
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI         1.PAŠU KAPITĀLS        
I. Nemateriālie ieguldījumi         1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)   460 3469413 3469413
1. Pētniecības darba un uzņēmuma atīstības izmaksas   010     2. Akciju emisijas uzcenojums   470    
2.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz.tiesības   020 483 1047 3. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves   480 182951 182951
3. Citi nemateriālie ieguldījumi   021     4. Rezerves: a) likumā noteiktās rezerves   490    
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība   030     b) rezerves pašu akcijām vai daļām   500    
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem   040     c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves   510    
I. KOPĀ:   050 483 1047 d) pārējās rezerves   520    
II. Pamatlīdzekļi         4. KOPĀ:   530 3652364 3652364
1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   060 7891905 8060196 5. Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   540 -644145 -649019
2.Ilgtermiņa ieguld.nomātajos pamatlīdzekļos   070   295 b) pārskata gada nesadaļitā peļņa   550 49629 4874
3.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   080     1.iedaļas kopsumma   558 3057848 3008219
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   090 357079 256509 2. UZKRĀJUMI        
5. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības ob.izmaksas   100 295101 438935 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām   570    
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   110 7387   2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem   580    
II. KOPĀ:   120 8551472 8755935 3. Citi uzkrājumi   590 21316 21316
III.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi         2.iedaļas kopsumma   600 21316 21316
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā   130     3.KREDITORI        
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem   140     I. ILGTERMIŅA PARĀDI        
3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā   150     1. Aizņēmumi pret obligācijām   610    
4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem   160     2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi   620    
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi   170     3. Aizņēmumi no kredītiestādēm   630 589958 589958
6. Pārējie aizdevumi   180     4. Citi aizņēmumi   640    
7. Pašu akcijas un daļas   190     5.No pircējiem saņemtie avansi   650    
8. Aizdevumi uzņēmuma lidzīpašniekiem un vadībai   200     6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   660    
III.KOPĀ:   210 0 0 7.Maksājamie vekseļi   670    
1. Iedaļas kopsumma   220 8551955 8756982 8.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem   680    
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI         9.Parādi asociētiem uzņēmumiem   690    
I.KRĀJUMI         10.Nodokļi un sociālās nodorošināšanas maksājumi   700    
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli   230 92230 91554 11.Pārējie kreditori   410    
2. Nepabeigtie ražojumi   240     12.Nākamo periodu ieņēmumi   720 4973674 4841296
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai   250     13.Pārskata gada dividendes   730    
4. Nepabeigtie pasūtījumi   260     14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes   740    
5. Avansa maksājumi par precēm   270 41 41 I.KOPĀ   750 5563632 5431254
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki   280     II. ĪSTERMIŅA KREDITORI        
I. KOPĀ:   290 92271 91595 1. Aizņēmumi pret obligācijām   760    
II. DEBITORI         2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi   770    
1. Pircēju un pasūtītāju parādi   300 103909 98159 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm   780 19031 57449
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi   310 8339 5330 4. Citi aizņēmumi   790    
3. Saistīto uzņēmumu parādi   320     5. No pircējiem saņemtie avansi   800 21454 38283
4. Citi debitori   330 2012 2885 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   810 20387 32337
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā   340     7. Maksājamie vekseļi   820    
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai   350     8. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem   830 64 85
7. Nākamo periodu izmaksas   360 1024 2377 9. Parādi asociētiem uzņēmumiem   840    
8.Uzkrātie ieņēmumi   370     10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi   850 26421 26807
II. KOPĀ:   380 115284 108751 11. Pārējie kreditori   860 193912 196753
III. VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS         12. Nākamo periodu ieņēmumi   870 41365 149876
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā   390     13. Pārskata gada dividendes   880    
2. Pašu akcijas un daļas   400     14. Neizmaksātās iepriekšējo dgadu dividendes   890    
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos   410     15.Uzkrātās saistības   900   11404
III.KOPĀ:   420 0 0 II. KOPĀ   910 322634 512994
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)   430 205920 16455 3. iedaļas kopsumma   920 5886266 5944248
2. Iedaļas kopsumma   440 413475 216801          
B I L A N C E   450 8965430 8973783 B I L A N C E   930 8965430 8973783
          Valdes priekšsēdētājs: Armīns Miķelsons        

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper